Zanim zainwestujesz

W wielu materiałach reklamowych pojawiają się informacje, że utrzymywanie oszczędności na depozytach i lokatach w bankach nie jest tak opłacalne jak kiedyś. Z drugiej strony, obawiasz się utraty środków wynikającej z inwestycji w fundusze inwestycyjne, akcje lub obligacje. Tak źle i tak niedobrze. Czy warto zatem inwestować? Tak, ale świadomie! 

Zanim zainwestujesz pamiętaj, że nie ma bezpiecznych inwestycji – każda inwestycja jest obarczona ryzykiem – im wyższa możliwa stopa zwrotu, tym wyższe ryzyko. Nie daj się zwieść obietnicami wysokich zysków, innowacyjnych pomysłów biznesowych czy wysokich dotychczasowych wyników. Każda inwestycja wymaga odpowiedzi na pytanie – czy akceptuję ryzyko z nią związane i dopuszczam możliwość poniesienia straty. Weź pod uwagę, że nawet fundusze typu bezpiecznego (np. inwestujące w obligacje) mogą okresowo przynosić straty. Ważna jest dywersyfikacja ryzyka. Staraj się inwestować tylko te środki, które nie będą Ci potrzebne w codziennym życiu i unikaj przeznaczania wszystkich pieniędzy na jedną inwestycję. Pamiętaj, aby nie lokować środków w produkty, których budowy lub działania nie rozumiesz.

Zanim zainwestujesz w akcje:

 • Przeanalizuj dostępne informacje o spółce. Jeśli inwestujesz w akcje w ramach oferty publicznej sprawdź jej historyczne wyniki finansowe. Czy były równie wysokie, jak w ostatnim okresie? Zastanów się, czy nie jest to efekt nadzwyczajnych okoliczności, które mogą się nie powtórzyć.
 • Porozmawiaj z doradcą. Pomoże Ci w określeniu Twojego profilu ryzyka i ocenie, czy inwestycja spełnia zakładane cele inwestycyjne.
 • Zapoznaj się z opiniami analityków na temat wyników i perspektyw rozwoju spółki. Wycena akcji na giełdzie może ulegać zmianie i jest zależna nie tylko od kondycji finansowej spółki, ale też od postrzegania perspektyw jej rozwoju przez analityków i innych inwestorów.
 • Przeanalizuj cel, na którego realizację spółka planuje przeznaczyć środki z emisji akcji. Czy przedstawiane plany i analizy brzmią wiarygodnie?
 • Pamiętaj, że spółki notowane na giełdzie są tak samo narażone na ryzyko straty, czy problemów płynnościowych jak te, które nie są publiczne. Jeśli posiadasz akcje spółki publicznej, czytaj publikowane przez nią komunikaty i bądź aktywny jako akcjonariusz chociażby poprzez uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu. W treści komunikatów możesz znaleźć między innymi informacje o tym, czy któryś z członków organów spółki lub jej akcjonariusz nie sprzedaje akcji. Jeśli tak, zastanów się, dlaczego to robi?
 • Pamiętaj, że na rynkach finansowych panuje zmienna koniunktura. Rynki giełdowe doświadczają, co pewien czas, znacznych nieprzewidywalnych wahań cen, co może spowodować, że wartość Twoich akcji spadnie.
 • Jeśli liczysz na wypłatę dywidendy, to wiedz, że to, czy ją otrzymasz, zależy nie tylko od wyników działalności spółki ale też od jej płynności finansowej, potrzeb kapitałowych, decyzji innych akcjonariuszy czy nieoczekiwanych czynników.
 • Jeśli myślisz o kupowaniu akcji na kredyt, to przemyśl tę decyzję. Wartość akcji może ulec obniżeniu i w efekcie może być niższa niż wartość Twojego kredytu. Inwestowanie wolnych, własnych środków jes bezpieczniejsze.
 • Weź pod uwagę, że wycofanie środków z inwestycji może być utrudnione. Dopuszczenie akcji do obrotu na giełdzie nie gwarantuje płynności umożliwiającej ich zbycie po cenie rynkowej. Jeżeli poziom obrotów akcjami będzie zbyt niski w stosunku do ich podaży, może to negatywnie wpłynąć na ich cenę.
 • Miej na uwadze, że zatwierdzając prospekt emisyjny, KNF nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.

Zanim ulokujesz swoje środki w fundusze inwestycyjne: 

 • Przeczytaj dokładnie informacje dotyczące funduszy – szczególnie te dotyczące realizowanych przez nie strategii inwestycyjnych. Podstawowe informacje znajdziesz w prospektach emisyjnych oraz tzw. Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), lub Dokumencie Kluczowych Informacji (KID). Potwierdź, czy udostępnione dokumenty i informacje są aktualne. Fundusze inwestycyjne lokują środki w aktywa o różnym poziomie ryzyka i płynności.
 • Zwróć uwagę, że fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) większość środków inwestują w notowane na giełdach akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe, których płynność powinna pozwalać na szybką sprzedaż i zwrot środków do inwestorów. Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) mogą inwestować w bardziej ryzykowne oraz mniej płynne aktywa, np. akcje lub obligacje spółek niepublicznych czy wierzytelności. W konsekwencji, inwestując w FIZ masz ograniczone możliwości wycofania środków.
 • Pamiętaj, że wyniki funduszy zależą również od zmiennych czynników zewnętrznych np. stóp procentowych, otoczenia prawnego, koniunktury na rynkach finansowych. Historyczne stopy zwrotu funduszy nie gwarantują ich powtórzenia w przyszłości.
 • Zapoznaj się z informacjami o kosztach jakie poniesiesz w momencie nabywania funduszu, w trakcie trwania inwestycji czy w momencie jej wcześniejszego zakończenia.
 • Miej na uwadze, że TFI zarządzające funduszem może zmienić jego politykę inwestycyjną ze względu na zmiany w otoczeniu rynkowym lub gdy możliwości inwestycyjne zostały wyczerpane. Jako inwestor nie masz na to wpływu. Zmieniona polityka może odbiegać od Twoich celów i zakładanego horyzontu inwestycyjnego.
 • Planując zakup FIZ, pamiętaj, że TFI może zmienić zasady wykupu certyfikatów inwestycyjnych, ograniczając możliwość wycofania środków z funduszu. Jeżeli zależy Ci na płynności zainwestowanych środków zapoznaj się z zasadami wykupu certyfikatów FIZ oraz aktywami, w które zainwestował FIZ.
 • Pamiętaj, że w fundusze otwarte możesz inwestować za pośrednictwem TFI albo innych podmiotów – firm inwestycyjnych, banków i licencjonowanych przez KNF dystrybutorów, których listę znajdziesz na stronie internetowej KNF. Certyfikaty FIZ nabędziesz za pośrednictwem TFI, firm inwestycyjnych i banków.
 • Jeśli rozważasz zakup zagranicznych funduszy inwestycyjnych, sprawdź czy fundusz znajduje się w rejestrze funduszy zagranicznych dostępnym na stronie na stronie internetowej KNF. Spory i reklamacje związane z działalnością inwestycyjną tych funduszy będą rozpatrywane przez właściwe podmioty i instytucje  zagraniczne, w oparciu o przepisy państwa, z którego pochodzi dany fundusz, co może utrudniać dochodzenie Twoich praw i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Zanim zainwestujesz swoje środki w obligacje:

 • Przeczytaj uważnie warunki emisji. Znajdziesz w nich informacje na temat swoich praw wynikających z nabycia obligacji. Jeśli nie rozumiesz informacji dotyczących emisji, nie jesteś w stanie ocenić ryzyka inwestycji lub masz wątpliwości, czy obligacje są dla Ciebie to nie inwestuj pochopnie.
 • Porozmawiaj z doradcą. Pomoże Ci w określeniu Twojego profilu ryzyka i ocenie, czy inwestycja spełnia zakładane cele inwestycyjne.
 • Sprawdź emitenta w rejestrze KDPW pod linkiem https://rze.info/. Na stronie znajdziesz informacje o tym, czy emitent dokonywał wcześniej emisji oraz czy spełniał wymagane świadczenia. Dodatkowo znajdziesz tam informacje o stanie zadłużenia spółki z tytułu obligacji, terminach wypłaty odsetek oraz zwrotu zainwestowanych w obligacje środków.
 • Zwróć uwagę, na poziom zadłużenia spółki. Sprawdź, czy nie zalega ona ze spłacaniem dotychczasowych zobowiązań oraz jaki jest poziom jej zadłużenia, w szczególności z tytułu dotychczas wyemitowanych obligacji. Zdarza się, że emitenci wykupują wcześniej wyemitowane obligacje płacąc nie gotówką, a obligacjami nowej emisji (tzw. „rolowanie”). Taka sytuacja może być  jedną z oznak problemów finansowych emitenta np. z płynnością.
 • Przeanalizuj cel, na którego realizację spółka planuje przeznaczyć środki z emisji obligacji. Czy spółka będzie w stanie zrealizować zakładany cel, a Ty dzięki temu będziesz mógł zarobić?
 • Sprawdź, kto jest właścicielem spółki sprzedającej obligacje. Czy są to stabilne instytucje, czy może tylko inwestorzy prywatni? Jaka jest na ich temat opinia?
 • Pamiętaj, że obligacje zabezpieczone nie zawsze są bezpieczne. Istotna jest wartość i jakość zabezpieczenia na moment jego sprzedaży. Przedmiot zabezpieczenia musi znaleźć nabywcę, więc oprócz jego wyceny zwróć uwagę, czy jest on atrakcyjny dla potencjalnych nabywców. Dodatkowo proces sprzedaży jest często długotrwały, więc odzyskanie środków może potrwać.
 • Weź pod uwagę, że wycofanie środków z inwestycji może być utrudnione. Płynność obligacji, czyli łatwość jej zbycia, może się różnić w zależności, czy obligacje są obrocie na rynku zorganizowanym, czy transakcje na nich odbywają się poza tym rynkiem.
 • Miej na uwadze, że w przypadku obligacji emitowanych publicznie, zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje, ani nie zatwierdza modelu biznesowego spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.

(źródło: KNF)

 
5( 19)
Grudzień'20