Magazyny pełne energii

System energetyczny, w którym zwiększa się udział odnawialnych źródeł energii, potrzebuje sieci magazynów. Jedną z ich funkcji  będzie gromadzenie energii, kiedy jej cena będzie niska i sprzedaż, kiedy cena będzie wzrastać – taki pomysł na biznes ma szczeciński start-up, za którym stoi znana i doświadczona na rynku energii firma Novelty OZE Group oraz powiązane z nią firmy, m.in. Foton – Elektrownie Słoneczne i Magazyny Energii. Taki model biznesowy to także okazja dla inwestorów, którzy szukają opłacalnej, bezpiecznej, nowoczesnej i przyszłościowej lokalizacji swoich funduszy. 

Autor

Dariusz Staniewski

Fotowoltaika to bardzo dynamicznie rozwijający się rynek z dużym wsparciem środków unijnych i gwarancją wzrostu wynikającą z zaakceptowanych przez Polskę planów rozwoju w programach Unii Europejskiej. Odnawialne źródła energii, w tym właśnie fotowoltaika, to jeden z filarów Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, który wyznacza ramy transformacji energetycznej w kraju. 

– Obserwujemy dużą aktywność operatorów systemów elektroenergetycznych, a także elektrowni wykorzystujących paliwa węglowe, w tym największych, które zwróciły się w stronę wielkoskalowych źródeł fotowoltaicznych. W relatywnie krótkim horyzoncie czasowym mogą zmniejszyć emisję, m.in. CO2, pozwalając uczestniczyć dotychczasowym wytwórcom w rynku mocy. Tę aktywność sprzyjającą przemianom energetycznym dostrzegają banki i wielkie korporacje finansowe, dla których energetyka tradycyjnie jest miejscem dla kredytów i inwestycji finansowych. Tylko w ciągu trzech miesięcy roku 2021, oferty złożyło nam 7 zagranicznych korporacji, w tym spółki giełdowe z siedzibami od Tel Awiwu, poprzez Berlin, Pekin, Wiedeń, Lizbonę, Wilno, Amsterdam – mówi Ryszard Czyż, współwłaściciel Novelty OZE Group.

– Rynek fotowoltaiki w Polsce skazany jest na stały i dynamiczny rozwój, wzorem innych państw w Europie – strategicznym kierunkiem stał się dobór technologii sprzyjających budowie niskoemisyjnego systemu energetycznego. System prawny w Polsce coraz bardziej sprzyja rozwiązaniom niskoemisyjnym, wraz z funkcjonującymi od kilku lat (i z planem stosowania w latach następnych) regulacyjnymi i finansowymi instrumentami wsparcia rozwoju OZE. Takie okoliczności wpływają na dynamikę wzrostu firm, które z dnia na dzień z małych start-up’ów rozwijają się w coraz większe podmioty gospodarcze o znacznym kapitale. Ta branża daje więc gwarancję trwałych zysków przynajmniej przez kilka następnych lat – zapewnia Monika Walota, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Sprzedaży Projektów, prokurent. Mamy kadrę, która posiada duże doświadczenie w planowaniu i budowie OZE, wyszukiwaniu i weryfikacji atrakcyjnych terenów pod inwestycje energetyczne, projektowaniu przyłączy energetycznych i urządzeń OZE. Obecnie na naszych komputerach procedowanych jest już ponad 150 projektów elektrowni fotowoltaicznych o mocy 1 MW i 12 elektrowni o dużej mocy rzędu 50 MW, a projekt Magazyny Energii jest dla nas nowym wyzwaniem koncepcyjnym, ale też i naturalną kontynuacją – dodaje Monika Walota.

Polskie Magazyny Energii S.A., nowy projekt znanej i doświadczonej Grupy to start-up, który ma polegać na rozlokowaniu na obszarze całej Polski i podłączeniu  do systemu energetycznego kilkudziesięciu magazynów energii. Według założeń projektu, energia będzie kupowana do magazynów w czasie, gdy jej cena jest niższa, a sprzedawana w szczycie energetycznym, gdy cena jest wyższa. Dostawcami będą krajowi producenci energii lub operatorzy np. siłowni wiatrowych, posiadający w danym momencie nadwyżkę energii.  

To także szansa dla inwestorów, którzy szukają nowych, opłacalnych, bezpiecznych, nowoczesnych i przyszłościowych lokalizacji swoich funduszy. Dlaczego? Polska ma deficyt energii elektrycznej pochodzącej  z Krajowego Systemu Energetycznego. Jesteśmy importerem energii. Taka sytuacja utrzymuje się od kilku lat i ma trend wzrostowy. Odnotowujemy w systemie okresy deficytu mocy. Transformacja energetyczna i związana z nią dekarbonizacja wymagają przebudowy systemu krajowego. 

– Ocenia się, że jest potrzebne podwojenie dostępnej mocy w systemie i czterokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej. To scenariusz, w którym istotną rolę do spełnienia mają magazyny energii. Dzięki nim energia może być przechowywana, gdy produkcja przeważa nad zużyciem i wykorzystana, gdy zużycie przeważa nad bieżącą produkcją energii – magazyny energii umożliwiają „przesunięcie w czasie” i odroczenie transmisji energii elektrycznej. To bardzo istotna funkcjonalność pozwalająca na uwolnienie się od wpływu profilu wytwarzania energii w odnawialnych źródłach energii pochodzącej m.in. z wiatru i promieniowania słonecznego. Projekt polega na budowie sieci magazynów o pojemności ok. 500 MWh pracujących w ramach jednego systemu transakcyjnego – tłumaczy Jacek Sych, Prezes Zarządu Polskie Magazyny Energii S.A.

Jacek Sych przez wiele lat pracował nad inwestycjami w telekomunikacji i energetyce, współpracował przy projektowaniu i koordynował budowę kilkunastu elektrowni fotowoltaicznych.

– Całe dotychczasowe życie zawodowe związałem z inwestycjami w branży nowych technologii. Pasjonuje mnie to i daje wiele satysfakcji. Kierowałem realizacją szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych obejmujących większość Szczecina, a także sieci w kilku innych miastach, dzięki  którym na początku lat dwutysięcznych światłowód doprowadzono „pod budynki”. Doświadczenia, jakie zdobyłem kierując spółką branży elektroenergetycznej obsługującą duży zakład przemysłowy, wykorzystałem przy budowie elektrowni fotowoltaicznych – podkreśla prezes Sych.  

Magazyny energii zapewniają możliwość świadczenia usług wszystkim zainteresowanym stronom w całym łańcuchu wartości: wytwórcom energii i jej odbiorcom, systemowi energetycznemu, tj. rynkowi energii, gdyż wpływają na potencjał do zarządzania dynamiką popytu i podaży, a także na zarządzanie opłatami w grupie odbiorców. 

– Planowany przez nas system magazynów z potencjałem do wykorzystania technologii blockchain pozwoli na zakup oraz sprzedaż energii w okresach korzystnych  różnic cen energii – dodaje Krzysztof Żukowski, Wiceprezes Zarządu Polskich Magazynów Energii S.A., który jest także wytrawnym sportowcem i alpinistą. 

Doświadczenia zdobyte w górach świetnie sprawdzają się w biznesie.

– Alpinizm to dyscyplina dla mocnych ludzi. Tu nie ma efekciarstwa i blichtru. Podobną zasadę wyznaję z biznesie. Zero efekciarstwa, liczy się zdobycie celu. Nasz docelowy biznes będzie opierał się na systemie magazynów energii, umożliwiających aktywny hedging bądź arbitraż cenowy w zależności od zmieniających się warunków na rynku. Wykorzystanie technologii informatycznych w zakresie prognoz i zautomatyzowanych systemów tradingowych umożliwi precyzyjne podejmowanie decyzji handlowych, które przełożą się w efekcie zarówno na marże, jak i pośrednio na stabilizację systemu elektroenergetycznego – wyjaśnia wiceprezes Żukowski.

Początkowy kapitał, jaki przeznaczymy na Polskie Magazyny Energii S.A., to kwota 5 milionów złotych. Docelowa kapitalizacja to około 150 mln zł. Pozostały kapitał grupa chce pozyskać poprzez obligacje adresowane do dużych podmiotów energetycznych, osób fizycznych i mniejszych inwestorów lub poprzez małą
giełdę NC.

– Polskie Magazyny Energii to spółka akcyjna, to inwestycja w firmę, w start-up, który ten projekt będzie realizował. Zainteresowany inwestor staje się współwłaścicielem firmy poprzez posiadanie akcji, którymi będzie mógł w przyszłości swobodnie dysponować. Aby wpływ inwestora był realny, nie chcemy rozdrabniać akcji na setki, tysiące  akcjonariuszy, ale ograniczyć ich do firm lub osób, które nabędą akcje uprzywilejowane w pakiecie minimalnym 100 tys. zł. Takie rozwiązanie umożliwi inwestorom realny wpływ na zarządzanie Spółką Akcyjną Polskie Magazyny Energii. Oferujemy pakiet akcji o łącznym nominale 4 mln zł. Pierwszym inwestorem, który „kładzie gotówkę na stół” jest FOTON-Elektrownie Słoneczne i Magazyny Energii S.A. Struktura akcjonariatu wskazuje, że dzielimy się kontrolą nad spółką. Organizator emisji nie ma większości, a pozostali inwestorzy-akcjonariusze już na starcie funkcjonują w relacji partnerów w projekcie biznesowym. To uczciwe podejście do przyszłych partnerów, które wyróżnia naszą ofertę – stwierdza Leszek Pawlicki, zarządzający grupą Novelty OZE Group.

Propozycja inwestowania i lokowania kapitału w Polskie Magazyny Energii S.A. skierowana jest do osób prywatnych oraz firm, które chcą wykupić akcje i są zainteresowane inwestycją średnioterminową, tj. około 2-3 lat. Twórcy Polskich Magazynów Energii S.A. oceniają, że za dwa lata nastąpi podwojenie wartości aktualnie wykupionych akcji. Uwzględniając kilka czynników – miejsce, w jakim jest Polska na drodze transformacji energetycznej, strategiczne cele Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, deficyty: energii, mocy dostępnej i mocy zainstalowanej, szacunek wzrostu wartości traktują jako ostrożny. W warunkach jeszcze bardziej sprzyjającego otoczenia prawnego i regulacji będzie prawdopodobnie możliwe osiągnięcie lepszego wyniku. 

– Dobrze zbadaliśmy ten nowy w polskich warunkach biznes. Wydaliśmy znaczne środki na jego rozpoznanie, ekspertyzy firm doradczych i konsultacje z najlepszymi polskim i europejskimi specjalistami, którzy takie magazyny już zbudowali. W Polsce to nowość, która, podobnie jak fotowoltaika, za kilka lat będzie bardzo znana, popularna i dochodowa. My ten biznes bardzo dobrze znamy i rozumiemy. Najbliższe 5-10 lat to okres wielkich wzrostów w tym sektorze z powodu konieczności restrukturyzacji polskiej energetyki, likwidacji kopalń i wielkich ilości środków unijnych dostępnych do realizacji tego biznesu – dodaje prezes Pawlicki.

Dla Novelty OZE Group priorytetem są pozytywne relacje z Inwestorami. Aktualnie przekrój osób i podmiotów inwestujących w projekty Grupy jest bardzo zróżnicowany. 

– Są to zarówno dobrze prosperujące firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, które zdecydowały się powierzyć nam swoje środki finansowe, jak i przedsiębiorcy indywidualni, osoby uzyskujące dochody ze stosunku pracy, a nawet emeryci, poszukujący bezpiecznych form lokaty swoich oszczędności. Są to zatem zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne, zainteresowane udziałem w zyskach z realizowanych przez nas przedsięwzięć – tłumaczy Magdalena Straszewska, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego i ds. Relacji z Inwestorami, prokurent Novelty OZE Group Sp. z o.o. – W naszych relacjach z kontrahentami stawiamy przede wszystkim na uczciwość, klarowność i transparentność wzajemnego współdziałania, którego podstawą jest przy tym bezpośredni kontakt z naszej strony oraz rzetelna wymiana wszelkich informacji istotnych z punktu widzenia klienta. Do chwili obecnej sfinalizowaliśmy wiele projektów, osiągając założone zyski dla naszych inwestorów. W rezultacie wielu z nich decyduje się ponownie powierzyć nam swoje środki finansowe, inwestując w kolejne nasze przedsięwzięcia – co, jak się wydaje, jest najlepszym dowodem rzetelności, bezpieczeństwa i rentowności naszej oferty – dodaje Magdalena Straszewska

Według Ryszarda Czyża, współwłaściciela Novelty OZE Group (z wykształcenia trenera piłki ręcznej, który po dużych sukcesach sportowych związał się z biznesem), aby osiągnąć cel/wynik potrzebny jest przemyślany trening/praca, dyscyplina, cierpliwość i wiara w zwycięstwo. 

– Biznes jest jak sport. Moja drużyna została Mistrzem Polski w Ekstraklasie piłki ręcznej kobiet (SPR Safo Icom Lublin w 2007 roku). To niewątpliwy sukces. W biznesie chcę to powtórzyć. Moim mottem życiowym jest: „kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie”. Naszym celem jest wygrać. Ale jak w sporcie i biznesie, należy to robić zgodnie z zasadami i przepisami, bezpiecznie, bez kontuzji i dyskwalifikacji oraz wpadek. My oferujemy właśnie taki bezpieczny i bezurazowy biznes – zapewnia Ryszard Czyż.

 

Prestiż  
Marzec 2021