Europa (nie) boi się starości!

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum od dwóch lat koordynuje międzynarodową inicjatywę, w ramach której opracowała kurs e-learningowy dla nieformalnych opiekunów osób starszych I chorych na demencję.

Autor

Prestiż

Mowa o projekcie eLily (2018-1-PL01-KA204-050659), dofinansowanym w ramach programu Erasmus + Edukacja dorosłych
I realizowanym przez dwa lata (2018-2020) w partnerstwie z instytucjami z Włoch, Bułgarii, Cypru i Grecji. 

– Celem przedsięwzięcia było opracowanie metodologii szkoleniowej do prowadzenia kursów dedykowanych opiekunom osób chorych na demencję, a także na tej podstawie stworzenie platformy e-learningowej z dostępnymi materiałami online. Zakres tematyczny kursu obejmuje prawidłowe korzystanie z internetu, a także polepszenie wiedzy opiekunów nieformalnych na temat wyszukiwania I rozumienia informacji medycznych oraz odpowiednią selekcję źródeł internetowych, wyszukiwania informacji oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych. Inicjatywa promuje zwiększanie świadomości zdrowotnej wśród opiekunów nieformalnych oraz promuje e-zdrowie, jako przyszły kierunek zmian w nowoczesnej medycynie – wyjaśnia Beata Mintus ze szczecińskiego Collegium Balticum.

E-zdrowie to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Świadomość zdrowotna została zdefiniowana jako umiejętność poznawcza i społeczna, która determinuje motywację i zdolność jednostek do uzyskania dostępu, zrozumienia i wykorzystania ogólnodostępnych informacji o zdrowiu. Niezwykle ważne jest promowanie mobilnego dostępu ludzi do informacji o zdrowiu i ich zdolności do skutecznego korzystania z urządzeń elektronicznych

Projekt eLily (dofinansowany w ramach program Erasmus+) został opracowany na podstawie modelu teoretycznego Lily opracowanego przez Normana i Skinnera (2006) oraz rozwiniętego przez Chana i Kaufmana (2011), Gilstad (2014) i zintegrowanego do wymogów sieci 2.0. Kurs e-learningowy zawiera istotne z punktu widzenia opiekunów informacje o opiece nad osobami chorymi na demencję.  Wszystkie zaangażowane kraje: Polska, Włochy, Bułgaria, Grecja i Cypr to kraje o niskim wskaźniku korzystania z Internetu przez osoby starsze w celu prowadzenia zdrowego i satysfakcjonującego życia.

Przy realizacji projektu, na poziomie lokalnym, Colllegium Balticum współpracowało z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Uczelnia wspólnie z MOPR zorganizowała trzy edycje konferencji Europa (nie) boi się starości. Ostatnia miała miejsce 29 września 2020 roku. W trakcie konferencji poruszono tematykę związaną z opieką nad osobami starszymi w dobie pandemii, a także zwiększania świadomości w zakresie e-zdrowia oraz korzystania z Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych w opiece nad osobami chorymi na demencję.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie
www.elily.eulubwww.cb.szczecin.pl w zakładce Projekty. 

Prestiż  
Październik 2020