Mediacja czy warto z niej skorzystać?

Niestety, sprawy te niejednokrotnie trwają latami, a przyczyny szukać należy nie tylko w zatłoczonych sprawami sądach, ale też nadgorliwości stron i ich pełnomocników. Jeśli miałbym coś doradzić, to starajcie się Państwo za wszelką cenę dążyć do ugodowego podziału majątku i racjonalnie oceniać nasze możliwości i oczekiwania.

Autor

Mikołaj Marecki

Mamy spór – ktoś nam nie zapłacił. Piszemy wezwanie do zapłaty i nic. Iść do już do sądu? Czy może są jeszcze inne drogi? Nawet jak już jesteśmy w trakcie procesu, jak przemówić do przeciwnika? Tu pomocna może być instytucja mediacji. Mediacja jest nadal dość rzadko wykorzystywana w procesach cywilnych pomimo jej wielu zalet. Mediacja jest sposobem na ugodowe załatwienie sprawy, z którego korzyści czerpią obie strony postępowania. W wyniku mediacji strona występująca z danym żądaniem wcześniej uzyskuje zaspokojenie swojego roszczenia, natomiast strona zobowiązana najczęściej zostaje zwolniona z części swojego długu (np. części należności głównej, odsetek, kosztów). Zawarcie ugody w wyniku mediacji ma bowiem zmierzać do poczynienia wzajemnych ustępstw i wypracowania porozumienia. A wszystko dla szybkiego zakończenia sporu.Mediacja jest dobrowolna. Ma ona miejsce przed wszczęciem postępowania sądowego, a za zgodą obu stron także w toku sprawy. Jedna ze stron składa wniosek o skierowanie sprawy do mediacji, druga musi się na to zgodzić. Do zalet mediacji należy z pewnością to, iż jest ona przeprowadzana przez bezstronną osobę, wybieraną z listy stałych mediatorów prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz uczelnie. Co istotne, postępowanie mediacyjne nie jest jawne, a mediator ma obowiązek zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedział się w związku z prowadzoną mediacją, chyba że strony zwolnią go z tego obowiązku. Jeżeli mediacja nie doprowadzi do zawarcia ugody, przed sądem nie można powoływać się na propozycje ugodowe, wzajemne ustępstwa czy inne oświadczenia składane w toku mediacji. Wszystko po to aby zachęcić do ugodowych rozwiązań. Kolejną zaletą mediacji jest to, że jej koszty w porównaniu z kosztami procesu cywilnego są o wiele mniejsze. Składa się na nie w zasadzie tylko wynagrodzenie mediatora i zwrot ewentualnych wydatków (np. dojazdy). Należy również pamiętać, że w przypadku zawarcia ugody przed mediatorem strona, która wniosła do sądu opłacony pozew, otrzymuje zwrot trzech czwartych uiszczonej opłaty. Warto zatem korzystać z instytucji mediacji, zwłaszcza, iż ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Po nadaniu jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym. O wyrokach sądowych mówimy, że mają powagę rzeczy osądzonej, o ugodach, że mają powagę rzeczy ugodzonej.

 
Prestiż magazyn szczeciński
7( 73)
Lipiec'14