Przyjaciele klienta

W połowie października PKO Bank Polski rozpoczął cykl lokalnych spotkań biznesowych dla swoich klientów w kilkudziesięciu lokalizacjach Polski. W Szczecinie pierwsze z takich spotkań odbyło się w Hotelu Park. O tym, co tam się działo i jakie tematy zostały poruszone rozmawiamy z Beatą Radziwanowską, dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego w Szczecinie.

Autor

Aneta Dolega

Skąd pomysł na tego typu spotkania, jaki mają cel i jaka jest tematyka?

PKO Bank Polski cyklicznie organizuje spotkania z klientami, podczas których omawiana jest sytuacja ekonomiczno-gospodarcza na świecie, Europie i w Polsce. Omawiamy także tematykę dotacji unijnych, jak również zapoznajemy klientów z ofertą banku. Obecnie cykl spotkań odbywa się na terenie całego kraju, łącznie będzie ich 44, w regionie szczecińskim zorganizowaliśmy trzy takie spotkania w Szczecinie, Koszalinie i Pile. Tematy spotkań zostały zgłoszone przez naszych klientów, którzy uznali, że z punktu widzenia przedsiębiorcy ważne są Fundusze Unijne i aktualna sytuacja rynkowa z punktu widzenia inwestora indywidualnego.

Jak się aktualnie kształtuje wpływ sytuacji gospodarczej na przedsiębiorstwa w zachodniopomorskim?  

W oparciu o dane zaprezentowane w raporcie o stanie gospodarki w roku 2015 sytuacja ekonomiczna Polski w porównaniu z innymi krajami UE pozostaje korzystna. Członkostwo w organizacjach międzynarodowych oraz dotacje unijne pozytywnie wpłynęły na postrzeganie Polski przez zagranicznych inwestorów. Przekłada się to również na obecną sytuację w województwie zachodniopomorskim, w którym prowadzi się na szeroką skalę działania zmierzające do poprawy konkurencyjności naszych lokalnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy z naszego województwa głównie skupiają się wokół dużych aglomeracji miejskich (m.in. Szczecin, Police, Świnoujście oraz Koszalin i Kołobrzeg), gdzie dominuje przemysł chemiczny, działalność związana z gospodarką morską, transport, handel i usługi. Prężnie rozwijają się usługi turystyczno-wypoczynkowe w gminach nadmorskich województwa zachodniopomorskiego. Część środkowa oraz wschodnia województwa jest nieco mniej zamożna i dominuje tam jako główny rodzaj działalności: rolnictwo oraz przemysł rolno-spożywczy. Ożywienie i wzrost zainteresowania kredytami inwestycyjnymi obserwujemy również w oddziałach PKO Banku Polskiego SA. W najbliższej perspektywie przedsiębiorstwa z terenów mniej zamożnych będą mogły w pierwszej kolejności skorzystać z dotacji unijnych. W latach 2014-2020 Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej 82,5 mld EUR, z tej kwoty zostaną głównie sfinansowane Programy Operacyjne Krajowe i Regionalne. 

Jaka jest kwota dofinansowania i ile z niej przypada na zachodniopomorskie w latach 2014-2020?

W ramach Krajowych Programów Operacyjnych zostanie przydzielone 46,5 mld EUR i w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych zostanie przydzielone 31,3 mld EUR. Z tego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego otrzymamy 1,6 mld EUR. W przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa jest to ok. 930 EUR.

Ponadto zachodniopomorskie samorządy w perspektywie unijnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 będą mogły pozyskać ok. 21 mln euro wsparcia na budowę lub przebudowę lokalnych dróg oraz od 5 do 16 mln zł w ramach strategii dla lokalnych grup działania. 

Na jakie programy zostaną rozdzielone te fundusze?

Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, naturalne otoczenie człowieka, zrównoważony transport, rynek pracy, włączenie społeczne, edukacja, infrastruktura publiczna.

W jaki sposób Państwa Bank wspiera swoich Klientów podczas pozyskiwania funduszy?

Dla klientów zainteresowanych pozyskaniem dotacji unijnych PKO Bank Polski SA przygotował ofertę nazwaną „Programem Europejskim”. W ramach tej oferty nasi klienci aplikujący z wnioskami o dofinansowanie z UE swoich projektów inwestycyjnych będą mogli liczyć na uzyskanie w banku: promesy kredytowej; kredytu inwestycyjnego na pokrycie wymaganego wkładu własnego projektu; kredytu na pokrycie kosztów przedsięwzięcia, które nie będą stanowiły tzw. kosztów kwalifikowanych projektu. Ponadto dla klientów, dla których niezbędne będzie otwarcie i prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego, wymaganego przez Komisję Europejską mamy ofertę bezpłatnego otwarcia i prowadzenia takiego rachunku. Nasi klienci MSP ubiegający się o udzielenie kredytu inwestycyjnego lub promesy na cele związane z finansowaniem inwestycji i innych projektów współfinansowanych ze środków UE mogą liczyć na bardzo korzystne warunki finansowania.

Czy planowane są kolejne spotkania tego typu i dlaczego?

Bank planuje w przyszłym roku kontynuację tego cyklu spotkań z uwagi na pozytywny odbiór przez klientów PKO Banku Polskiego, jak również zainteresowanie, z jakim się spotkały. 

Jakie tematy będziecie poruszać w przyszłości?

Dobór tematów, które będą prezentowane na kolejnych spotkaniach będzie zależał od sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w Polsce i na świecie, jak również od bieżących zagadnień zgłaszanych przez naszych klientów.

 

Prestiż  
Listopad 2015