Mediacja i lobbing

Wielu prawników twierdzi, że najgorsza ugoda jest lepsza niż najlepszy wyrok. Potwierdza to coraz częstsze korzystanie przez Polaków z mediacji. Zamiast sądowej — długotrwałej i wielu przypadkach kosztownej procedury decydują się właśnie na taką metodę rozwiązywania sporów. Lobbing natomiast jest ważnym elementem skutecznego i zgodnego z prawem wpływania na procesy legislacyjne, biznesowe oraz systemu władzy, na różnych szczeblach. Takie usługi oferuje jedna ze szczecińskich kancelarii – Pawła Kujawy, mediatora sądowego i pozasądowego oraz lobbysty.

Autor

Dariusz Staniewski

Mediacja jest zazwyczaj o wiele krótsza od przewodu sądowego. Poza tym zawarcie ugody przed mediatorem ma taką samą moc prawną jak podobna umowa zawarta przed sądem.

Jej długość zależy od dobrej woli stron i stopnia skomplikowania sprawy. To, co w sądzie potrafi trwać latami, w czasie mediacji można rozwiązać nawet w jeden dzień – zapewnia Paweł Kujawa z Kancelarii Mediacyjnej w Szczecinie.

Dodatkowym atutem, ważnym dla wielu osób jest to, że mediacja pozwala uniknąć upublicznienia wielu niezręcznych oraz czasami niewygodnych faktów. Może też stanowić podstawę egzekucji komorniczej. Oznacza to więc, że ugoda po zatwierdzeniu w pełni zastąpi wyrok sądowy.

Mediacja według definicji

Jest dobrowolnym i poufnym procesem, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem.

Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań oraz jeśli oczywiście jest taka wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie. Powodzenie mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów zależy w dużym stopniu od profesjonalizmu mediatorów i wysokiego poziomu ich etyki zawodowej – mówi Paweł Kujawa z Kancelarii Mediacji w Szczecinie.

W procesie mediacji obowiązują pewne standardy, które mają charakter wytycznych i wskazówek dla mediatorów. Nie są zaś źródłem prawa i nie mogą być podstawą do wysuwania roszczeń prawnych. Ale są pomocą w prowadzeniu praktyki mediacyjnej, zapewniają większe bezpieczeństwo stronom mediacji oraz samym mediatorom, zwiększają zaufanie do mediacji jako środka rozwiązywania konfliktów oraz pomagają kandydatom na mediatorów przy podejmowaniu decyzji o podjęciu się tej funkcji.

Jakie są standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora? Nie zmusza on stron ani do podjęcia mediacji, ani do osiągnięcia porozumienia. Mogą się one wycofać z mediacji na każdym jej etapie oraz o mogą wybrać innego mediatora. Musi on być neutralny wobec przedmiotu sporu i bezstronny wobec uczestników mediacji. Nie narzuca stronom rozwiązań. Dba o poufność mediacji — jej przebieg i rezultaty są objęte tajemnicą. Mediator rzetelnie informuje strony o istocie i przebiegu mediacji. Współpracuje z innymi specjalistami dla dobra postępowania. Mediacja może się zakończyć zawarciem porozumienia obejmującego całość sporu lub zawarciem porozumienia obejmującego część negocjowanych problemów. I wreszcie mediator rzetelnie informuje o swoich usługach, nie obiecuje ani nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników postępowania mediacyjnego – wyjaśnia Paweł Kujawa.

Mediacja staje się coraz popularniejszym sposobem rozwiązywania sporów. Okazuje się, że najczęściej Polacy korzystają z niej w przypadku spraw rodzinnych, spadkowych, pracowniczych, konsumenckich, medycznych, gospodarczych, karnych, ubezpieczeniowych, odszkodowawczych oraz cywilnych.

W białych rękawiczkach

Lobbing jest kolejną usługą oferowaną przez kancelarię Pawła Kujawy. To prawnie dozwolone czynności dążące do wywarcia wpływu na decyzje władzy publicznej przez rzeczników określonych interesów osób trzecich – zleceniodawców. To efektywny sposób reagowania na zmieniające się tendencje w prawie, polityce i biznesie, wpływające na ich jakość i pozycję. Odpowiedzialny, transparentny i rzetelny lobbing dba m.in. o intensyfikację rozwoju gospodarczego oraz poszanowanie porządku prawnego.

Współczesny lobbing, to przede wszystkim monitorowanie działań legislacyjnych na rzecz konkretnych osób lub podmiotów, ich pozycję biznesową lub polityczną, na różnych szczeblach – rządowych lub samorządowych. To świadomy dialog, oparty na transparentności i odpowiedzialności pomiędzy różnymi grupami społecznymi, zawodowymi np. przedsiębiorcami a organami rządzącymi. Lobbing jest ważnym elementem życia politycznego w państwach o dojrzałej demokracji. Ale skuteczny lobbing w głównej mierze zależy od umiejętności lobbysty oraz jego wiedzy z wielu dziedzin m.in. politologii, prawa, biznesu, gospodarki, negocjacji, marketingu, promocji, dziennikarstwa. To wszystko pomaga w rzetelnym i odpowiedzialnym reprezentowaniu zleconych interesów, poglądów, prezentowania pewnego punktu widzenia oraz dostarczaniu przedstawicielom władzy argumentów i informacji w celu przekonania ich do określonego stanowiska.

Lobbing to jedna z usług, jakie wykonuje nasza kancelaria. Monitorujemy działania legislacyjne na rzecz naszych klientów. Podejmowane przez nas działania mają postać bezpośrednią i pośrednią. Reprezentujemy grupy osób, interesów, społeczne w procesie stanowienia prawa poprzez przedstawianie ich racji i stanowisk. Prezentujemy racje różnych grup zawodowych, społecznych i osób promując ich rozwiązania w procesie stanowienia prawa – dodaje Paweł Kujawa z Kancelarii Mediacji w Szczecinie.

 

Prestiż  
Kwiecień 2022